Σημείωση
35 του Ν. 106(Ι)/2016Εφαρμογή του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 106(Ι)/2016]

35.  Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου οι οποίες –

(α) Χορηγούν δικαιώματα σε αιτητή ή δικαιούχο διεθνούς προστασίας ή σε μέλος της οικογένειας προαναφερόμενου προσώπου, ή/και

(β) επιβάλλουν υποχρέωση σε αρχή της Δημοκρατίας,

εφαρμόζονται επί -

(αα) των αιτήσεων που κατατίθενται κατά ή μετά την 20ή Ιουλίου 2015, και

(ββ)  των διαδικασιών οι οποίες αφορούν την ανάκληση διεθνούς προστασίας και οι οποίες αρχίζουν κατά ή μετά την 20ή Ιουλίου 2015.