Σημείωση
36 του Ν. 106(Ι)/2016Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 106(Ι)/2016]

36.-(1) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 106(Ι)/2016]τίθεται σε ισχύ μία ημέρα μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Προσφύγων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 105(Ι)/2016].

(2) Η ισχύς του άρθρου 35 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 106(Ι)/2016] θεωρείται ότι άρχισε την 20ή Ιουλίου 2015.

(3) Οι παράγραφοι (α) και (γ) του εδαφίου (6) του άρθρου 13 του βασικού νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 6(Ι)/2000], όπως παρατίθενται στην παράγραφο (α) του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 106(Ι)/2016] και τα εδάφια (7), (8), (9) και (10) του άρθρου 13 του βασικού νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 6(Ι)/2000], όπως παρατίθενται στην παράγραφο (β) του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 106(Ι)/2016], τίθενται σε ισχύ κατά την 20ή Ιουλίου 2018.