Σημείωση
36 του Ν. 105(Ι)/2016Εφαρμογή του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δλδ. του Ν. 105(Ι)/2016]

36.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (2) και οι οποίες -

(α) Χορηγούν δικαιώματα σε αιτητή ή δικαιούχο διεθνούς προστασίας ή σε μέλος της οικογένειας προαναφερόμενου προσώπου, ή/και

(β) επιβάλλουν υποχρέωση σε αρχή της Δημοκρατίας,

εφαρμόζονται επί -

(αα) των αιτήσεων που κατατίθενται κατά ή μετά την 20ή Ιουλίου 2015, και

(ββ) των διαδικασιών ανάκλησης που αρχίζουν κατά ή μετά την 20ή Ιουλίου 2015.

(2) Το εδάφιο (1) αφορά τις ακόλουθες διατάξεις:

(α) Τους ορισμούς των όρων «αιτητής που χρήζει ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων», «μεταγενέστερη αίτηση» και «τελική απόφαση» του εδαφίου (1) άρθρου 2 του βασικού νόμου, όπως παρατίθενται ή τροποποιούνται από το άρθρο 2 του παρόντος Νόμου∙

(β) το άρθρο 6Α(2) του βασικού νόμου, όπως παρατίθεται στο άρθρο 7 του παρόντος Νόμου∙

(γ) το άρθρο 8(1)(α) του βασικού νόμου, όπως παρατίθεται στο άρθρο 10 του παρόντος Νόμου∙

(δ) το άρθρο 8(1)(γ) του βασικού νόμου, όπως τροποποιείται από το άρθρο 10 του παρόντος Νόμου∙

(ε) το άρθρο 8(2) του βασικού νόμου, όπως παρατίθεται στο άρθρο 10 του παρόντος Νόμου∙

(στ) το άρθρο 9ΚΔ(1), (2), (3) και (4) του βασικού νόμου, όπως παρατίθεται στο άρθρο 12 του παρόντος Νόμου∙

(ζ) το άρθρο 10(1Β) και (2) του βασικού νόμου, όπως παρατίθεται στο άρθρο 13 του παρόντος Νόμου∙

(η) το άρθρο 12Β(3)(β) και (γ) του βασικού νόμου, όπως παρατίθεται στο άρθρο 15 του παρόντος Νόμου∙

(θ) το άρθρο 12Βτετράκις (1) και (2) του βασικού νόμου, όπως παρατίθεται στο άρθρο 16 του παρόντος Νόμου∙

(ι) το άρθρο 31Α(1Α)(α)(i) του βασικού νόμου, όπως παρατίθεται στο άρθρο 29 του παρόντος Νόμου.