Ερμηνεία

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια—

'κράτος μέλος' σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλο κράτος συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992 και κυρώθηκε με τον περί της Συμφωνίας Συμμετοχής της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο του 2004 και της Τελικής Πράξης (Κυρωτικό) Νόμο του 2004·

'μεταφορέας' σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει κατ' επάγγελμα τη μεταφορά προσώπων μέσω εναέριας ή θαλάσσιας οδού·

'τρίτη χώρα' σημαίνει χώρα που δεν αποτελεί κράτος μέλος.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, όροι ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο, έχουν την ίδια έννοια που αποδίδεται στους όρους ή τις φράσεις αυτές από τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο (Κεφ. 105).