Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, όροι ή φράσεις που χρησιμοποιούνται έχουν την ίδια έννοια που αποδίδεται στους όρους ή τις φράσεις αυτές από τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο.