Ευθύνη μεταφορέων

3.—(1) Όταν πρόσωπο για το οποίο δυνάμει οποιουδήποτε ισχύοντος στη Δημοκρατία νόμου ή κανονισμού απαιτείται άδεια εισόδου στη Δημοκρατία αφιχθεί στη Δημοκρατία με πλοίο ή αεροσκάφος και το οποίο, όταν του ζητηθεί από το Λειτουργό Μεταναστεύσεως κατά την είσοδο του στη Δημοκρατία αποτυγχάνει να προσκομίσει-

(α) Είτε έγκυρο διαβατήριο με φωτογραφία είτε άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο από το οποίο να διαπιστώνεται ικανοποιητικά η ταυτότητα και η εθνικότητα ή η υπηκοότητά του· και

(β) αν είναι πρόσωπο το οποίο δυνάμει των διατάξεων του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου χρειάζεται θεώρηση διαβατηρίου, για να εισέλθει στη Δημοκρατία ή το οποίο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου χρειάζεται θεώρηση διαβατηρίου, για να διέλθει μέσω της Δημοκρατίας ισχύουσα θεώρηση διαβατηρίου για είσοδο ή, ανάλογα με την περίπτωση, για διέλευση μέσω της Δημοκρατίας,

τότε ο ιδιοκτήτης του πλοίου ή του αεροσκάφους ή ο αντιπρόσωπος αυτού στη Δημοκρατία, εφόσον υπάρχει σύμβαση κάλυψης αυτού με τον ιδιοκτήτη, καθώς και ο πλοίαρχος ή ανάλογα με την περίπτωση ο κυβερνήτης του αεροσκάφους το οποίο μετέφερε το πρόσωπο αυτό υπόκεινται ομού και κεχωρισμένως στην πληρωμή διοικητικού προστίμου ύψους £150,00 για τις πρώτες δώδεκα παραβάσεις και £500,00 για κάθε μεταγενέστερη παράβαση για κάθε τέτοιο πρόσωπο.

(2) Το ποσό του διοικητικού προστίμου καθίσταται απαιτητό και πληρωτέο από την ημερομηνία κοινοποίησης της περί επιβολής του προστίμου αιτιολογημένης απόφασης του Λειτουργού Μεταναστεύσεως προς το υπόχρεο ή τα υπόχρεα πρόσωπα. Η είσπραξη του επιβληθέντος προστίμου ενεργείται με τον ίδιο τρόπο που ενεργείται η είσπραξη των χρηματικών ποινών οι οποίες επιβάλλονται από τα δικαστήρια κατά την άσκηση της ποινικής τους δικαιοδοσίας.