ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 13(5))

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ

Εγώ ο ……………………………………………………….. βεβαιώνω ενόρκως ότι, κατά την άσκηση των εξουσιών που μου παρέχει ο περί Στατιστικής Νόμος για το σκοπό διεξαγωγής έρευνας ή εργασίας, θα προβώ σε αληθή και ακριβή συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και τις τυχόν οδηγίες που μου δίδονται και δε θα αποκαλύπτω σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός από το Διευθυντή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από το Διευθυντή, πληροφορίες που έλαβα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας ή εργασίας.

Έρευνα/Εργασία …………………………..

Υπογραφή ………………………………

Θέση στο Τμήμα ……………………………………………..

Ημερομηνία ……………