Έλεγχος του Ταμείου

24. Οι λογαριασμοί του Ταμείου ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή.