Ερμηνεία

2. Εις τον παρόντα Νόμο εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

"αλιευτικό σκάφος" σημαίνει το σκάφος που χρησιμοποιείται για την αλιεία ιχθύων ή άλλων ζώντων οργανισμών της θάλασσας·

"Γνωστοποίηση" σημαίνει Γνωστοποίηση που εκδίδεται από τον . Υπουργό και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας· "εγκεκριμένος" σημαίνει εγκεκριμένος από την Αρμόδια Αρχή·

"Εταιρεία" περιλαμβάνει και φυσικό πρόσωπο και σε αναφορά προς το πλοίο σημαίνει τον πλοιοκτήτη ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό ή πρό σωπο, όπως το διαχειριστή ή το ναυλωτή γυμνού πλοίου, που ανέλαβε την ευθύνη της εκμετάλλευσης του πλοίου από τον πλοιοκτήτη και, κατά την ανάληψη της ευθύνης αυτής συμφώνησε να αναλάβει όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις, που επιβάλλονται στην εταιρεία, από τους Κανονισμούς που είναι προσαρτημένοι στη Σύμβαση STCW·

"θαλασσοπλοούν πλοίο" σημαίνει κάθε πλοίο εκτός εκείνων τα οποία απασχολούνται αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα ή μέσα ή πλησίον προασπισμένων υδάτων σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των τριών ναυτικών μιλίων από την πλησιέστερη ακτή της Δημοκρατίας ή περιοχών, όπου εφαρμόζονται κανονισμοί λιμένα·

"καθορισμένος" σημαίνει καθορισμένος από την Αρμόδια Αρχή·

"Κατευθυντήριες Γραμμές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για την ιατρική εξέταση των ναυτικών" σημαίνει τις κατευθυντήριες γραμμές που επισυνάπτονται στην  Εγκύκλιο  STCW.7/Circ 19 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2013∙

"Κώδικας STCW" σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, που υιοθετήθηκε το 1995 από τη Διάσκεψη των Μερών της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, 1978, με την Απόφαση 2, που κυρώθηκε από τη Δημοκρατία με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, 1978, όπως τροποποιήθηκε το 1995 (Κυρωτικό) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικό) Νόμο του 1998, όπως ο Κώδικας αυτός εκάστοτε ισχύει στη Δημοκρατία·

"ναυτικός" περιλαμβάνει και τον πλοίαρχο·

"πιστοποιητικό ιατρικής εξετάσεως" ή συνοπτικά, κατά ταυτόσημη έννοια "πιστοποιητικό" σημαίνει πιστοποιητικό που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 ή αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο κατά τις διατά ξεις του άρθρου 18 του παρόντος Νόμου·

"Σύμβαση ILO 73/1946" σημαίνει τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας περί Ιατρικής Εξετάσεως των Ναυτικών υπ' αριθμό 73 του 1946·

"Σύμβαση ILO 147/1976" σημαίνει τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστα Επίπεδα) υπ' αριθμό 147 του 1976, η οποία κυρώθηκε από τη Δημοκρατία με τον περί της Συμβάσεως περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστα Επίπεδα) του 1976 (Κυρωτικό) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο του 1995·

"Σύμβαση STCW" σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, 1978, όπως τροποποιήθηκε το 1995 και κυρώθηκε από τη Δημοκρατία με τους περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, 1978 και 1995 (Κυρωτικούς) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμους του 1985 και 1998, όπως η Σύμβαση αυτή εκάστοτε ισχύει στη Δημοκρατία·

"Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006" σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (ΣΝΕ) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη στις 23 Φεβρουαρίου 2006 και κυρώθηκε με τον περί  της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας του 2006 (Κυρωτικό) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2012∙

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.