3.—(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται-

(α) Επί θαλασσοπλοούντων κυπριακών πλοίων ολικής χωρητικότητας 500 και άνω, περιλαμβανομένων και των θαλασσοπλοούντων ρυμουλκών, εξαιρουμένων όμως-

(i) Των πολεμικών πλοίων, ή άλλων πλοίων των οποίων η κυριό τητα ή η εκμετάλλευση ανήκει στη Δημοκρατία και τα οποία απασχολούνται μόνο σε κρατική, μη εμπορική υπηρεσία·

(ii) των αλιευτικών σκαφών

(iii) των σκαφών αναψυχής, που δε χρησιμοποιούνται για εμπορι κούς σκοπούς·

(iν) των ξύλινων πλοίων πρωτόγονης ναυπήγησης·

(ν) των πλωτών εξέδρων, όταν αυτές ευρίσκονται σε σταθμούς εργασίας· και

(β) επί μη θαλασσοπλοούντων κυπριακών τουριστικών επαγγελματικών σκαφών, που έχουν δικαίωμα μεταφοράς επιβατών και εκτελούν πλόες αναψυχής σε εσωτερικά ύδατα ή μέσα ή πλησίον προασπισμένων υδά των ή περιοχών, όπου εφαρμόζονται κανονισμοί λιμένα.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται επί θαλασσοπλοού ντων αλλοδαπών πλοίων ολικής χωρητικότητας 500 και άνω, όταν τα πλοία αυτά ευρίσκονται σε λιμένα ή μέσα στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας. Οι εξαιρέσεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, ισχύουν και προκειμένου περί αλλοδαπών πλοίων.

(3) Ο όρος "κυπριακό πλοίο" στον παρόντα Νόμο έχει την έννοια που απο δίδει στον όρο αυτό το άρθρο 5 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμων του 1963 έως το 1996.