Χρηματική ποινή, επιβάρυνση επί του πλοίου

25. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, η κατά το άρθρο 22 και η κατά το άρθρο 23 επιβαλλόμενη χρηματική ποινή συνιστά επι βάρυνση επί του πλοίου σε σχέση με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα ή, ανά λογα με την περίπτωση, διαπιστώθηκε η παράβαση, η οποία ικανοποιείται κατά προτίμηση έναντι των άλλων δανειστών, έπεται όμως κατά τάξης της τελευταίας υποθήκης.