Λήψηδικαστικών μέτρων προς είσπραξη της κατά το άρθρο 21 χρηματικής ποινής

24. Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής της κατά το άρθρο 21 επιβαλλόμε νης χρηματικής ποινής, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρα τία.