Αρχείο Πιστοποιητικών

17.—(1) Κάθε εγκεκριμένος ιατρός, που προβαίνει στην ιατρική εξέταση ναυτικών και εκδίδει πιστοποιητικά δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οφείλει να τηρεί, κατά τον καθορισμένο τύπο, ένα αρχείο σχετικά με όλα τα πιστοποιητικά που χορήγησε.

(2) Στο αρχείο αυτό φυλάσσονται για περίοδο έξι τουλάχιστον ετών από της εκδόσεως τους , όλα τα έγγραφα ή στοιχεία που αφορούν στην έκδοση του πιστοποιητικού.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται , όποτε το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει στοι χεία που αφορούν στην έκδοση του πιστοποιητικού, νοουμένου ότι τα στοι χεία αυτά δε θα περιλαμβάνουν ιατρικές πληροφορίες, οι οποίες δυνατό να αναγνωρισθούν ως αναφερόμενες σε συγκεκριμένο πρόσωπο.

(4) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) ή (2) του άρθρου αυτού συνιστά αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδων λιρών.