Απώλεια Πιστοποιητικού

16. Σε περίπτωση απώλειας του πιστοποιητικού, η Αρμόδια Αρχή δύναται, αντί αυτού, να αποδεχθεί γραπτή βεβαίωση χορήγησης του πιστοποιητικού που εκδίδεται από τον εγκεκριμένο ιατρό που χορήγησε το πιστοποιητικό και περιέχει όλα τα στοιχεία του ναυτικού και τον αριθμό του πιστοποιητικού που χορηγήθηκε.