Εξουσία Αρμόδιας Αρχής προς επιθεώρηση και κράτηση αλλοδαπού πλοίου

21.—(1) Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να διατάξει την επιθεώρηση αλλο δαπού πλοίου που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3(2) του παρόντος Νόμου, όταν το πλοίο αυτό ευρίσκεται σε λιμένα της Δημοκρατίας, προκειμέ νου να διαπιστώσει κατά πόσο οι υπηρετούντες στο πλοίο ναυτικοί κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό ιατρικής εξετάσεως.

(2) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ένας ναυτικός δεν κατέχει έγκυρο πιστοποιητικό ιατρικής εξετάσεως, η Αρμόδια Αρχή-

(α) Συντάσσει και αποστέλλει αναφορά του συμβάντος στην κυβέρνηση της χώρας στην οποία είναι νηολογημένο το πλοίο και αντίγραφο της αναφοράς στο Γενικό Διευθυντή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας· και

(β) όταν οι συνθήκες επί του πλοίου είναι προφανώς επικίνδυνες για την ασφάλεια του πλοίου ή την υγεία των επιβαίνοντων:

(i) λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο προς αποκατάσταση των συνθη κών αυτών και

(ii) διατάσσει την κράτηση του πλοίου και την απαγόρευση του απόπλου.

(3) Τα μέτρα που προβλέπονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (β) του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να ληφθούν μόνο σε περιπτώσεις που το πλοίο προσεγγίζει σε λιμένα της Δημοκρατίας στα πλαί σια της συνήθους επιχειρηματικής του δραστηριότητας ή για επιχειρησιακούς λόγους.

(4) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή αποφασίσει τη λήψη οποιουδήποτε από τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού, κοινοποιεί την απόφασή της, το ταχύτερο δυνατό, στην πλη σιέστερη ναυτιλιακή, προξενική ή διπλωματική αρχή της χώρας της σημαίας του πλοίου.

(5) Η Αρμόδια Αρχή ασκεί την κατά το άρθρο αυτό εξουσία της κατά τρόπο που να μην επάγεται υπέρμετρη κράτηση ή καθυστέρηση του πλοίου.