Εξουσία Αρμόδιας Αρχής προς κράτηση κυπριακού πλοίου και απαγόρευση του απόπλου

20.—(1) Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να διατάξει την κράτηση κυπριακού πλοίου που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3(1) του παρόντος Νόμου και την απαγόρευση του απόπλου, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται κατόπιν επιθεωρήσεως του πλοίου, ότι κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου, υπηρετεί επί του πλοίου ναυτικός που δεν κατέχει έγκυρο πιστοποιητικό ιατρικής εξετάσεως και ότι η κατάσταση της υγείας του είναι τέτοια που να μην επιτρέπει τον απόπλου χωρίς σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια του πλοίου ή την υγεία των επιβαινόντων στο πλοίο.

(2) Η απαγόρευση του απόπλου δεν αίρεται μέχρις ότου αρθεί η παρά βαση, κατά τρόπο που ικανοποιεί την Αρμόδια Αρχή.