Επιφυλάξεις

7.  Ανεξαρτήτως των διατάξεων των άρθρων 5 και 6, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει σε ναυτικό να εργαστεί χωρίς την κατοχή έγκυρου ιατρικού πιστοποιητικού στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Σε επείγουσες περιπτώσεις, μέχρι τον επόμενο λιμένα προσέγγισης, όπου ο ναυτικός μπορεί να αποκτήσει ιατρικό πιστοποιητικό, υπό τις προϋποθέσεις ότι:

(i) ο ναυτικός κατέχει ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο έληξε πρόσφατα· και

(ii) η περίοδος της εργασίας του χωρίς έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό, δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την  ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού, ή

(ii) η περίοδος της εργασίας του χωρίς έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό, δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την  ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού, ή

(β) σε περίπτωση που το ιατρικό πιστοποιητικό λήξει κατά τη  διάρκεια ταξιδιού, αυτό θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τον επόμενο λιμένα προσέγγισης όπου ο ναυτικός μπορεί να αποκτήσει  ιατρικό πιστοποιητικό, υπό την προϋπόθεση ότι η περίοδος εργασίας χωρίς έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό, δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού.