Επιφυλάξεις

7. Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις των προηγούμενων δύο άρθρων του παρόντος νόμου , ναυτικός κάτοχος πιστοποιητικού ιατρικής εξετάσεως, του οποίου όμως η ισχύς εξέπνευσε όταν αυτός ευρίσκετο σε τόπο όπου είναι πρακτικώς ανέφικτη η διενέργεια ιατρικής εξετάσεως κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δύναται να συνεχίσει τη θαλάσσια υπηρεσία του για διά στημα τριών μηνών, αφ' ότου εξέπνευσε η ισχύς του πιστοποιητικού που κατέχει.