Κάτοχος προνομιακής εμπιστευτικής πληροφορίας

4. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, “κάτοχος προνομιακής εμπιστευτικής πληροφορίας” είναι κάθε πρόσωπο που λόγω των περιπτώσεων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α) και (β) του παρόντος άρθρου κατέχει προνομιακή εμπιστευτική πληροφορία που εν γνώσει του είναι τέτοια-

(α) (i) Λόγω της ιδιότητας του ως μέλους των διοικητικών, διευθυντικών ή εποπτικών οργάνων οποιουδήποτε εκδότη˙

(ii) λόγω της συμμετοχής του στο κεφάλαιο οποιουδήποτε εκδότη˙

(iii) επειδή έχει πρόσβαση στην πληροφορία αυτή λόγω της άσκησης της εργασίας, του επαγγέλματος ή των καθηκόντων του˙ ή

(β) λόγω του γεγονότος ότι προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από πηγή ή πρόσωπο που εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (α):

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, πρόσωπο που συνδέεται με σχέση συγγένειας μέχρι δεύτερου βαθμού και που εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι έχει συναλλαχθεί σε σχετικό χρόνο σε κινητές αξίες κατά παράβαση του άρθρου 5 εμπίπτει στον κατάλογο των προσώπων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, εκτός αν το εν λόγω πρόσωπο αποδείξει ότι κάτω από το σύνολο των περιστάσεων δεν είχε ευχέρεια ή ευκαιρία πρόσβασης ή γνώσης της σχετικής πληροφορίας.