Προνομιακή εμπιστευτική πληροφορία

3.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, “προνομιακή εμπιστευτική πληροφορία” είναι κάθε πληροφορία που αφορά μια ή περισσότερες συγκεκριμένες κινητές αξίες ή έναν ή περισσότερους εκδότες, είναι συγκεκριμένης φύσεως, δεν κατέστη δημόσια γνωστή και, αν καθίστατο δημόσια γνωστή, θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιωδώς την τιμή των αξιών αυτών.

(2) Μια πληροφορία αφορά έναν εκδότη τίτλων όχι μόνο στην περίπτωση που αναφέρεται στον ίδιο τον εκδότη, αλλά και στην περίπτωση που αυτή αναφέρεται σε γεγονός που δύναται να επηρεάσει τις επιχειρησιακές προοπτικές του εκδότη αυτού.

(3) Μια πληροφορία λογίζεται ότι κατέστη “δημόσια γνωστή” -

(α) Εφόσον δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν μια οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά με σκοπό την πληροφόρηση των επενδυτών και των κατ’ επάγγελμα συμβούλων τους ή με βάση τον παρόντα Νόμο ή άλλο νόμο που εκάστοτε ισχύει στη Δημοκρατία˙

(β) εφόσον περιέχεται σε αρχεία ή άλλα έγγραφα κατά νόμο διαθέσιμα στο κοινό προς επιθεώρηση˙

(γ) εφόσον ευχερώς δύναται να αποκτηθεί˙ ή

(δ) εφόσον απέρρευσε από πληροφορία που κατέστη δημόσια γνωστή.

(4) Ενδεικτικά, και ανάλογα με τα πραγματικά περιστατικά της κάθε περίπτωσης, μία πληροφορία δύναται να λογιστεί ότι κατέστη “δημόσια γνωστή”, έστω και αν η πληροφορία αυτή -

(α) Μπορεί να αποκτηθεί επί τη βάσει δημόσια γνωστών πληροφοριών μόνο από πρόσωπα που επιδεικνύουν ειδική επιμέλεια ή εμπειρία˙

(β) κοινοποιείται σε μέρος μόνο του κοινού και όχι στο κοινό εν γένει˙

(γ) μπορεί να αποκτηθεί επί τη βάσει δημόσια γνωστών πληροφοριών μόνο κατόπιν ειδικής παρατηρήσεως ή εκτιμήσεως˙

(δ) κοινοποιείται μόνο κατόπιν καταβολής ενός λογικού δικαιώματος˙

(ε) δημοσιεύεται μόνο εκτός της Δημοκρατίας.