Σημείωση
21 του Ν.32(I)/2006Έναρξη της ισχύος του Ν.32(I)/2006

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.32(I)/2006] ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εξαιρουμένου του άρθρου 4, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή μετά από τριάντα μέρες από την πιο πάνω ημερομηνία.