Μεταβατική διάταξη

8. Διαδικασία πλήρωσης θέσεωv πoυ έχει αρχίσει, κατά τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ περί Αξιoλόγησης Υπoψηφίωv για Διoρισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμoυ τoυ 1995, θα συvεχίσει και θα oλoκληρωθεί σύμφωvα με τov ίδιo vόμo.