Νοσηλεία μόνο δυνάμει του παρόντος Νόμου

7.—(1) Η νοσηλεία ψυχικά ασθενών προσώπων παρέχεται μόνο σε κέντρα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Η νοσηλεία που αναφέρεται στο εδάφιο (1) είναι-

(α) Προαιρετική η οποία παρέχεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8· ή

(β) υποχρεωτική η οποία παρέχεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9.