Κανονισμοί

39.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για καλύτερη εφαρμογή του Νόμου.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), δύνανται να ρυθμίζονται με κανονισμούς τα πιο κάτω:

(α) Η διεύθυνση και η διαχείριση ψυχιατρικών κέντρων καθώς επίσης και ο καθορισμός των απαραίτητων επιπέδων για τη νοσηλεία, φροντίδα και κράτηση ασθενών σε τέτοια κέντρα·

(β) η ίδρυση ειδικών πτερύγων ή θαλάμων σε κέντρα ασφαλούς κράτησης για ασφαλή κράτηση των ασθενών·

(γ) ο καθορισμός εντύπων προς χρήση σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(δ) η ρύθμιση οποιουδήποτε ζητήματος που χρήζει ρύθμισης για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών του Νόμου· και

(ε) ο καταρτισμός κανόνων εθιμοτυπίας.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατίθε νται στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση.