Διαδικαστικοί κανονισμοί

40. Το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται να εκδώσει διαδικαστικούς κανονι σμούς για οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου δυνάμει των προνοιών του παρόντος Νόμου. Μέχρις ότου εκδοθούν διαδικαστικοί κανο νισμοί δυνάμει του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατά αναλογία οι ισχύο ντες διαδικαστικοί κανονισμοί.