Γενικές διατάξεις σχετικά με αιτήσεις και συγκαταθέσεις για προαιρετική νοσηλεία

13.—(1) Κάθε αίτηση ή συγκατάθεση για προαιρετική εισδοχή σε κέντρο πρέπει να απευθύνεται προς τον υπεύθυνο του Κέντρου.

(2) Όταν η αίτηση ή συγκατάθεση υποβάλλεται από πρόσωπο άλλο από τον ασθενή, το πρόσωπο αυτό πρέπει να είδε τον ασθενή όχι πέραν των δεκατεσ σάρων ημερών πριν από την υποβολή της αίτησης ή την υπογραφή της συγκα τάθεσης.