Τερματισμός προαιρετικής νοσηλείας

14. Η νοσηλεία που παρέχεται δυνάμει του άρθρου 8 τερματίζεται οποτε δήποτε εφόσον-

(α) Δε μετατράπηκε από προαιρετική σε υποχρεωτική νοσηλεία·

(β) στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο άρθρο 8(2), τον τερμα τισμό της νοσηλείας ζητεί ο ασθενής ή ο προσωπικός αντιπρόσωπός του.