Υποχρεωτική νοσηλεία

9.—(1) Οι πρόνοιες του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όπου ο ασθενής πάσχει από σοβαρή ψυχική διαταραχή, για την οποία μόνο σε κέντρο ασφαλούς κράτησης θα μπορούσε να παρασχεθεί η κατάλληλη νοση λεία.

(2) Η υποχρεωτική νοσηλεία παρέχεται μόνο σε ψυχιατρικά κέντρα ασφα λούς κράτησης.