Διάλυση και διορισμός εκκαθαριστή

33Β.  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου αναφορικά με την εκκαθάριση εταιρείας, η ανάκληση της άδειας τράπεζας δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 30 αποτελεί λόγο εκκαθάρισης της από το Δικαστήριο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται από την Κεντρική Τράπεζα, ο δε διορισμός προσωρινού εκκαθαριστή ή εκκαθαριστή τράπεζας, άλλου από τον Επίσημο Παραλήπτη, γίνεται μόνον αφού το Δικαστήριο ακούσει προηγουμένως τις απόψεις της Κεντρικής Τράπεζας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση εκούσιας εκκαθάρισης, τα καταστατικά όργανα της τράπεζας ζητούν την γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας προτού λάβουν τέτοια απόφαση, ενώ σε περίπτωση εκκαθάρισης, είτε από το Δικαστήριο, είτε υπό την επίβλεψη Δικαστηρίου, το Δικαστήριο ενημερώνει αμέσως την Κεντρική Τράπεζα για τη λήψη της εν λόγω απόφασης:

Νοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε απόφαση για εκκαθάριση τράπεζας τυγχάνει εφαρμογής και επιφέρει αμέσως αποτελέσματα σε όλα τα κράτη μέλη, στα οποία η τράπεζα διατηρεί υποκαταστήματα, χωρίς άλλες διατυπώσεις:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα των προνοιών οποιουδήποτε άλλου Νόμου, και τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 33Η, 33Θ, 33Ι, 33Κ και 33Λ, σε περίπτωση υποκαταστήματος τράπεζας που έχει την έδρα της σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, οποιαδήποτε απόφαση για εκκαθάριση της τράπεζας που λαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής, αναγνωρίζεται και επιφέρει αποτελέσματα χωρίς περιορισμούς στη Δημοκρατία από τη στιγμή που αναγνωρίζεται και επιφέρει αποτελέσματα στο κράτος μέλος καταγωγής, και η διαδικασία εκκαθάρισης και όλα τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 33Α διέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει στο κράτος μέλος καταγωγής, ενώ οι πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου τυγχάνουν εφαρμογής στο βαθμό που δεν συγκρούονται με τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους καταγωγής.