Επιπτώσεις σε σχέση με συγκεκριμένες συμβάσεις

33Η.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 33 και 33Α, τα αποτελέσματα των μέτρων αναδιοργάνωσης ή της έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης επί -

(α) των συμβάσεων και σχέσεων εργασίας· και

(β) των δικαιωμάτων επί ακινήτου, πλοίου ή αεροσκάφους τα οποία χρήζουν καταχώρησης σε Μητρώο, διέπονται από τη νομοθεσία του κράτους-μέλους που διέπει τη σύμβαση εργασίας ή επιτάσσει τη τήρηση του Μητρώου, ανάλογα με την περίπτωση, ενώ τα αποτελέσματα τέτοιων μέτρων επί συμβάσεων που παρέχουν δικαίωμα κάρπωσης ακινήτου ή απόκτησης της κυριότητάς του,

διέπονται αποκλειστικά από τη νομοθεσία του κράτους-μέλους, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το ακίνητο:

Νοείται ότι, η άσκηση των δικαιωμάτων κυριότητας ή άλλων δικαιωμάτων επί τίτλων, η ύπαρξη ή μεταβίβαση των οποίων προϋποθέτει την εγγραφή τους σε Μητρώο, λογαριασμό ή κεντρικό σύστημα καταθέσεων, διέπεται από τους νόμους του κράτους-μέλους, στο οποίο τηρείται ή βρίσκεται το Μητρώο, ο λογαριασμός ή το κεντρικό σύστημα καταθέσεων, στο οποίο έχουν εγγραφεί αυτά τα δικαιώματα:

(2)(α) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 70 και 73 του Νόμου Εξυγίανσης, οι συμφωνίες συμψηφισμού διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο που εφαρμόζεται στη σύμβαση η οποία διέπει τις συμφωνίες αυτές.

(β) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 70 και 73 του Νόμου Εξυγίανσης και με την επιφύλαξη του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οι συμφωνίες επαναγοράς διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο που εφαρμόζεται στη σύμβαση η οποία διέπει τις συμφωνίες αυτές.

(γ) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), οι συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, διέπονται αποκλειστικά από τους νόμους που εφαρμόζονται στη σύμβαση που διέπει τις εν λόγω συμφωνίες ή τις εν λόγω συναλλαγές.