Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

36. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται και για τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης στην έκταση που αυτές δε συγκρούονται με τις διατάξεις του περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμου.