Διευθετήσεις, διαδικασίες και μηχανισμοί των ΑΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία

19ΣΤ.-(1) Τα ΑΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα εδάφια (2), (3) και (5) του άρθρου 19, στα άρθρα 19Β, 19Γ, 19Δ, 22Ε, στο εδάφιο (1) του άρθρου 23, στα εδάφια (12) έως (14) του άρθρου 26,  στο εδάφιο (1) του άρθρου 26Γ, στο εδάφιο (2) του άρθρου 26Γ, στο άρθρο 26Δ και στο άρθρο 30Β, καθώς και στην Οδηγία Διακυβέρνησης, σε ατομική βάση, εκτός αν η Κεντρική Τράπεζα κάνει χρήση της παρέκκλισης του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(2)(α) ΑΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία και είναι είτε μητρικές επιχειρήσεις είτε θυγατρικές οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα εδάφια (2), (3) και (5) του άρθρου 19, στα άρθρα 19Β, 19Γ, 19Δ, 22Ε, στο εδάφιο (1) του άρθρου 23, στα εδάφια (12) έως (14) του άρθρου 26,  στο εδάφιο (1) του άρθρου 26Γ, στο εδάφιο (2) του άρθρου 26Γ, στο άρθρο 26Δ και στο άρθρο 30Β, καθώς και στην Οδηγία Διακυβέρνησης, σε ενοποιημένη και υποενοποιημένη βάση, να διασφαλίζουν ότι οι διευθετήσεις, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί που απαιτούνται είναι συνεπείς και καλά ενσωματωμένες και ότι οποιαδήποτε δεδομένα και στοιχεία που σχετίζονται με το σκοπό της εποπτείας μπορούν να παραχθούν.

(β) ΑΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία και είναι είτε  μητρικές επιχειρήσεις είτε θυγατρικές θεσπίζουν τέτοιες διευθετήσεις, διαδικασίες και μηχανισμούς για τις θυγατρικές τους που δεν υπόκεινται στον παρόντος Νόμου, οι οποίες είναι συνεπείς και καλά ενσωματωμένες και οι εν λόγω θυγατρικές πρέπει επίσης να είναι σε θέση να παράγουν όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία για σκοπούς εποπτείας.

(3) Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα εδάφια (2), (3) και (5) του άρθρου 19, τα άρθρα 19Β, 19Γ, 19Δ, 22Ε, το εδάφιο (1) του άρθρου 23, τα εδάφια (12) έως (14) του άρθρου 26, το εδάφιο (1) του άρθρου 26Γ, το εδάφιο (2) του άρθρου 26Γ, το άρθρο 26Δ και το άρθρο 30Β, καθώς και την Οδηγία Διακυβέρνησης, σχετικά με θυγατρικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν υπόκεινται οι ίδιες  στον παρόντα Νόμο, δεν ισχύουν αν το μητρικό πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα πιστωτικά ιδρύματα υπό τον έλεγχο μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών εγκατεστημένης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή μητρικής μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών εγκατεστημένης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αποδείξουν στην Κεντρική Τράπεζα ότι η εφαρμογή των εδαφίων (2), (3) και (5) του άρθρου 19, των άρθρων 19Β, 19Γ, 19Δ, 22Ε, του εδαφίου (1) του άρθρου 23, των εδαφίων (12) έως (14) του άρθρου 26, του εδαφίου (1) του άρθρου 26Γ, του εδάφιο (2) του άρθρου 26Γ, του άρθρου 26Δ και του άρθρου 30Β, καθώς και οι διατάξεις της Οδηγίας Διακυβέρνησης, είναι παράνομη σύμφωνα με τη νομοθεσία της τρίτης χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η θυγατρική.