Επαγγελματικό απόρρητο κατά την ανάκαμψη και εξυγίανση ΑΠΙ

28Ζ.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν την ανάκαμψη και εξυγίανση ΑΠΙ, οι απαιτήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου είναι δεσμευτικές όσον αφορά την Κεντρική Τράπεζα και τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Τις αρχές εξυγίανσης·

(β) τις άλλες αρμόδιες αρχές και την ΕΑΤ·

(γ) τα αρμόδια υπουργεία·

(δ) τους προσωρινούς διαχειριστές που διορίζονται βάσει του άρθρου 30Ε·

(ε) τους πιθανούς αγοραστές με τους οποίους έρχεται σε επαφή η Κεντρική Τράπεζα, ανεξαρτήτως αν η εν λόγω επαφή πραγματοποιήθηκε ως προετοιμασία για τη χρήση του μέτρου πώλησης δραστηριοτήτων και ανεξαρτήτως αν κατέληξε σε πώληση·

(στ) τους ελεγκτές, λογιστές, νομικούς και επαγγελματικούς συμβούλους, εκτιμητές και άλλους εμπειρογνώμονες τους οποίους προσλαμβάνουν άμεσα ή έμμεσα η Κεντρική Τράπεζα, οι αρχές εξυγίανσης, άλλες αρμόδιες αρχές, τα αρμόδια υπουργεία ή οι πιθανοί αγοραστές που αναφέρονται στην παράγραφο (ε)·

(ζ) τους φορείς που διαχειρίζονται συστήματα εγγύησης καταθέσεων·

(η) τους φορείς που διαχειρίζονται συστήματα αποζημίωσης επενδυτών·

(θ) το φορέα που είναι υπεύθυνος για τις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις εξυγίανσης·

(ι) τις άλλες κεντρικές τράπεζες και αρχές που εμπλέκονται στη διαδικασία εξυγίανσης·

(ια) το μεταβατικό ΑΠΙ ή το φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων·

(ιβ) κάθε άλλο πρόσωπο που παρέχει ή έχει παράσχει υπηρεσίες άμεσα ή έμμεσα, σε μόνιμη βάση ή περιστασιακά, στα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (ια)∙

(ιγ) τα ανώτατα διοικητικά στελέχη και τα μέλη του διοικητικού οργάνου καθώς και τους υπαλλήλους της Κεντρικής Τράπεζας και των οντοτήτων και φορέων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (ια), πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το διορισμό τους·

(2) Προκειμένου να τηρούνται οι απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που παρατίθενται στα εδάφια (1) και (3), η Κεντρική Τράπεζα μεριμνά ώστε να υπάρχουν εσωτερικοί κανόνες, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη διασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών, μεταξύ των προσώπων που εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία εξυγίανσης.

(3)(α) Ανεξάρτητα από τη γενικότητα των απαιτήσεων του εδαφίου (1), τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο απαγορεύεται να αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουν κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων είτε από την Κεντρική Τράπεζα είτε από άλλες αρμόδιες αρχές σε σχέση με τις λειτουργίες τους που αφορούν την ανάκαμψη ΑΠΙ, σε οιοδήποτε πρόσωπο ή αρχή παρά μόνο στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους βάσει του παρόντος Νόμου ή σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, ούτως ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση συγκεκριμένου ΑΠΙ ή με τη ρητή και προηγούμενη συγκατάθεση της Κεντρικής Τράπεζας ή άλλης σχετικής αρχής ή του ΑΠΙ που παρείχε τις πληροφορίες.

(β)(i) Απαγορεύεται στα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) να αποκαλύπτουν οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία.

(ii) Η Κεντρική Τράπεζα αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις από την αποκάλυψη πληροφοριών στο δημόσιο συμφέρον όσον αφορά τη χρηματοοικονομική, νομισματική ή οικονομική πολιτική καθώς επίσης και τα εμπορικά συμφέροντα φυσικών και νομικών προσώπων, το σκοπό των επιθεωρήσεων, τις έρευνες και τους ελέγχους.

(γ) Η διαδικασία εξακρίβωσης των επιπτώσεων της αποκάλυψης πληροφοριών, που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνει ειδική αξιολόγηση των επιπτώσεων οιασδήποτε αποκάλυψης του περιεχομένου και των λεπτομερειών του σχεδίου ανάκαμψης και εξυγίανσης που προβλέπεται στα άρθρα 23Α, 23Γ και 23ΙΕ του παρόντος Νόμου και στα άρθρα 10, 11 και 13  του Νόμου Εξυγίανσης καθώς και των πορισμάτων κάθε αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 23Β, 23Δ και 32Η του παρόντος Νόμου.

(δ) Κάθε πρόσωπο ή οντότητα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) υπέχει αστικής ευθύνης σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(4) Το παρόν άρθρο δεν εμποδίζει -

(α) Τους υπαλλήλους και εμπειρογνώμονες των φορέων ή οντοτήτων που αναφέρονται στα σημεία (α) έως (ι) του εδαφίου (1) από τη μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών εντός εκάστου φορέα ή οντότητας· ή

(β) την Κεντρική Τράπεζα συμπεριλαμβανο-μένων των υπαλλήλων και των εμπειρογνωμόνων της, να ανταλλάσσει πληροφορίες με την Αρχή Εξυγίανσης, άλλες αρμόδιες αρχές και αρχές εξυγίανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια υπουργεία, κεντρικές τράπεζες, συστήματα εγγύησης καταθέσεων, συστήματα αποζημίωσης επενδυτών, αρχές αρμόδιες για τις κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, αρχές αρμόδιες για τη διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος στα κράτη-μέλη μέσω κανόνων μακροπροληπτικού χαρακτήρα, αρμόδιους για τη διεξαγωγή των θεσμικών ελέγχων, την ΕΑΤ ή, τηρουμένου του άρθρου 102 του Νόμου Εξυγίανσης, αρχές τρίτων χωρών που επιτελούν ισοδύναμα καθήκοντα με τις αρχές εξυγίανσης, ή, υπό την προϋπόθεση αυστηρών απαιτήσεων εμπιστευτικότητας, με ενδεχόμενο αγοραστή για το σκοπό του σχεδιασμού ή της εκτέλεσης δράσης εξυγίανσης.

(5) Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος άρθρου, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) Υπό την προϋπόθεση αυστηρών απαιτήσεων εμπιστευτικότητας, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς του σχεδιασμού ή της εκτέλεσης δράσης εξυγίανσης·

(β) κοινοβουλευτικές εξεταστικές επιτροπές στη Δημοκρατία,  το Ελεγκτικό Συμβούλιο και άλλες οντότητες υπεύθυνες για διερευνήσεις στη Δημοκρατία, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις· και

(γ) εθνικές αρχές στη Δημοκρατία που είναι υπεύθυνες για τα συστήματα πληρωμών, αρχές που είναι αρμόδιες για τις κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, αρχές στις οποίες έχει ανατεθεί το δημόσιο καθήκον εποπτείας άλλων οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, αρχές που έχουν την ευθύνη της εποπτείας των χρηματοοικονομικών αγορών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τους επιθεωρητές που είναι εντεταλμένοι από αυτές, και πρόσωπα τα οποία είναι επιφορτισμένα με τη διεξαγωγή των θεσμικών ελέγχων.

(6) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου όσον αφορά την αποκάλυψη πληροφοριών για τους σκοπούς δικαστικών διαδικασιών σε ποινικές ή αστικές υποθέσεις.