Εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας

19Ε.-(1)(α) Κάθε ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία, που δεν είναι ούτε θυγατρική στη Δημοκρατία ούτε μητρική επιχείρηση, και κάθε ΑΠΙ που δεν περιλαμβάνεται στην ενοποίηση σύμφωνα με το Άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 19Α του παρόντος Νόμου σε ατομική βάση.

(β) Όπου η Κεντρική Τράπεζα απαλλάσσει από την ισχύ των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση όπως προβλέπονται στο Άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, οι απαιτήσεις του άρθρου 19Α του παρόντος Νόμου ισχύουν σε ατομική βάση.

(2) ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία και που αποτελεί μητρική επιχείρηση στη Δημοκρατία, στο μέτρο και με τον τρόπο που ορίζεται στο Πρώτο Μέρος, Τίτλος ΙΙ, Κεφάλαιο 2, Τμήματα 2 και 3, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 19Α του παρόντος Νόμου σε ενοποιημένη βάση.

(3)(α) ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία και που είναι υπό τον έλεγχο μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μητρικής μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών σε κράτος μέλος, στο μέτρο και με τον τρόπο που ορίζεται στο Πρώτο Μέρος, Τίτλος ΙΙ, Κεφάλαιο 2, Τμήματα 2 και 3, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 19Α του παρόντος Νόμου στη βάση της ενοποιημένης κατάστασης της εν λόγω χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών.

(β) Όπου περισσότερα από ένα πιστωτικά ιδρύματα είναι υπό τον έλεγχο μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μητρικής μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών σε κράτος μέλος, στην παράγραφο (α) ισχύει μόνο στην περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα καθορίζεται ως η αρμόδια αρχή για την εποπτεία σε ενοποιημένη βάση σύμφωνα με το εδάφιο (7) του άρθρου 39.

(4) ΑΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία και που είναι θυγατρικά ιδρύματα, εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του άρθρου 19Α σε υποενοποιημένη βάση αν αυτά ή η μητρική επιχείρηση, αν αυτή είναι χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, έχει πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων όπως ορίζονται στην Οδηγία 2002/87/ΕΚ, ως θυγατρική τους σε τρίτη χώρα ή κατέχουν συμμετοχή σε τέτοια επιχείρηση.