Σημείωση
84 του Ν. 5(Ι)/2015Κατάργηση Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας

84.-(1) Η Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων του 2006 έως 2013 καταργείται.

(2) Οποιαδήποτε αναφορά σε οδηγίες, εγκυκλίους ή άλλους νόμους, στην Οδηγία για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων του 2006 έως 2013 ή στην Οδηγία 2006/48/ΕΕ ή στην Οδηγία 2006/49/ΕΕ, θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα Νόμο ή στην Οδηγία 2013/36/ΕΕ ή στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, κατά περίπτωση, και θα διαβάζονται σύμφωνα με τους πίνακες αντιστοιχίας που παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ και στο Παράρτημα ΙV του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.