Σημείωση
25 του Ν.119(Ι)/2003Έναρξη ισχύος του Ν.119(I)/2003

25.-(1)  Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.119( Ι)/2003] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), η παράγραφος (δ) του άρθρου 4, τα άρθρα 7, 8 και 9 τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.