Σημείωση
11 του Ν. 14(Ι)/2013Κατάργηση Κανονισμών

11.-(1) Καταργούνται οι περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων Κανονισμοί του 2000 μέχρι 2009 που εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου 34 του βασικού νόμου.

(2) Οι αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής, που έχουν εκδοθεί δυνάμει των Κανονισμών που καταργούνται βάσει του εδαφίου (1), παραμένουν σε ισχύ.