Σημείωση
8 του Ν100(Ι)/2009Έναρξη Ισχύος του Ν.100(Ι)/2003

8.-(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος λογίζεται ότι τίθεται σε  ισχύ  την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.100(Ι)/2003] λογίζεται ότι τίθεται σε ισχύ σε ένα έτος από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.