Σημείωση
3 του Ν. 28(Ι)2018Έναρξη της ισχύος του Ν. 28(Ι)/2018

3. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 28(Ι)/2018] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων του περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμου του 2018 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 31(Ι)/2018].