Μεταβατική διάταξη

23. Οι ιδιωτικές σχολές έντεχνου χορού που λειτουργούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου υποχρεούνται σε έξι μήνες από την ημερομηνία αυτή να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του:

Νοείται ότι σε περίπτωση που κατά την κρίση του Υπουργού η συμμόρφωση αυτή δεν είναι δυνατή, ο Υπουργός μπορεί, να δώσει παράταση της προθεσμίας για συμμόρφωση, όχι όμως για περίοδο πέραν των τριών μηνών.