Σημείωση
6 του Ν. 77(I)/2004Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

Ο παρών νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.77(Ι)/2004] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.