Αρμοδιότητες του Κέντρου Αίματος

21. Το Κέντρο Αίματος έχει την ευθύνη για-

(α) τον συντονισμό, την οργάνωση, τη διαφώτιση και την προβολή της αιμοδοσίας, καθώς και την πρακτική υλοποίηση των αιμοδοτικών προγραμμάτων σε εργάσιμες και μη εργάσιμες ώρες·

(β) Το συντονισμό της διακίνησης του αίματος και των παραγώγων του·

(γ) την επιστημονική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη μεθόδων σε θέματα που αφορούν Κέντρο Αίματος·

(δ) την εκπαίδευση και επιμόρφωση επιστημονικού, τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού.