Αρμοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζας Αίματος

21. Το Κέντρο Αίματος έχει την ευθύνη για-

(α) Το συντονισμό της διακίνησης του αίματος και των παραγώγων του·

(β) την επιστημονική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη μεθόδων σε θέματα που αφορούν την αιμοδοσία·

(γ) την εκπαίδευση και επιμόρφωση επιστημονικού, τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού·

(δ) τον ποιοτικό έλεγχο των αρμοδιοτήτων των Επαρχιακών Τραπεζών Αίματος.