Αρμοδιότητες της Επιτροπής

16. Η Επιτροπή ασκεί μέσω των Επαρχιακών Επιτροπών και σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα Αίματος και τις Επαρχιακές Τράπεζες Αίματος, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Συντονισμός Αιμοδοσίας·

(β) διατήρηση του αίματος μέχρι παράδοσης του σε τράπεζα αίματος·

(γ) οργάνωση, διαφώτιση και προβολή της αιμοδοσίας, καθώς επίσης και πρακτική υλοποίηση των αιμοδοτικών προγραμμάτων.