Αρμοδιότητες Επιτροπής

16. Η Επιτροπή ασκεί μέσω των Επαρχιακών Επιτροπών και σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Το συντονισμό της αιμοδοσίας, και

(β) την οργάνωση, τη διαφώτιση και την προβολή της αιμοδοσίας καθώς και την πρακτική υλοποίηση των αιμοδοτικών προγραμμάτων.