Αρμοδιότητες Επαρχιακών Τραπεζών Αίματος

22. Οι Επαρχιακές Τράπεζες Αίματος έχουν ευθύνη για-

(α) Την εξεύρεση και συλλογή αίματος, κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας και σε συνεργασία με την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Αιμοδοσίας και Διαφώτισης·

(β) την αποθεματοποίηση και κατεργασία του συλλεγόμενου αίματος·

(γ) τη συλλογή πλάσματος για περαιτέρω επεξεργασία·

(δ) την παρασκευή υλικού αιμοδοσίας·

(ε) την τήρηση του μητρώου αιμοδοτών δυνάμει του άρθρου 25.