Νοσοκομειακές τράπεζες αίματος

22. Αναφορικά με τις νοσοκομειακές τράπεζες αίματος,  εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 3, του εδαφίου (1) του άρθρου 19, του άρθρου 19Β, του εδαφίου (1) του άρθρου 19Γ, των άρθρων 32, 33 και 35 και  της παραγράφου (6) του Κανονισμού 17 των Περί Αιμοδοσίας (Λήψη, Ασφάλεια, Έλεγχος και Μετάγγιση Αίματος) Κανονισμών του 1999 και 2004.