Ποιότητα και ασφάλεια αίματος και συστατικών αίματος

34. Τα Κέντρο Αίματος εξασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας για το αίμα και τα συστατικά αίματος πληρούν τα υψηλά πρότυπα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας του αίματος και των συστατικών αίματος του άρθρου 29 στοιχείο (στ) της Οδηγίας 2002/98/ΕΚ.