ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ


(Άρθρο 32)


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

Η ετικέτα του συστατικού πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) το επίσημο όνομα του συστατικού,

(β) τον όγκο ή το βάρος ή τον αριθμό κυττάρων του συστατικού, (ανάλογα με την περίπτωση),

(γ) το μοναδικό αριθμητικό ή αλφαριθμητικό κωδικό της αιμοδοσίας,

(δ) το όνομα του κέντρου αίματος παραγωγής,

(ε) την ομάδα ΑΒΟ (δεν απαιτείται για το πλάσμα που προορίζεται μόνο για κλασμάτωση),

(στ) την ομάδα RhD είτε «RhD θετικό» είτε «RhD αρνητικό» (δεν απαιτείται για το πλάσμα που προορίζεται μόνο για κλασμάτωση),

(ζ) την ημερομηνία ή το χρόνο λήξης, ανάλογα με την περίπτωση,

(η) τη θερμοκρασία αποθήκευσης, και

(ζ) το όνομα, τη σύνθεση και τον όγκο (τυχόν) αντιπηκτικού ή/ και πρόσθετου διαλύματος.