Άσκηση δίωξις και αύξηση του εξώδικου προστίμου μετά την επίδοση της ειδοποίησης

6.-(1) Μετά την επίδοση της ειδοποίησης δεν ασκείται δίωξη εναντίον του προσώπου στο οποίο επιδόθηκε, αν δεν παρέλθουν τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της έκδοσης της.

(2) Σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο έχει επιδοθεί η ειδοποίηση δεν πληρώσει το εξώδικο πρόστιμο που αναφέρεται σε αυτή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία της έκδοσης της, το εξώδικο πρόστιμο αυξάνεται με την προσθήκη σε αυτό ποσού ίσου με το μισό του εν λόγω.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) για τα αδικήματα που αναφέρονται στον Πίνακα ΙΙ με αύξοντες αριθμούς 12, 18, 24, 35, 45, 54 και για τα αδικήματα με αύξοντα αριθμό 2 που αναφέρονται στον Πίνακα VΙ και των οποίων το εξώδικο πρόστιμο είναι μεγαλύτερο των €100, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Mετά την επίδοση της ειδοποίησης δεν ασκείται δίωξη εναντίον προσώπου στο οποίο επιδόθηκε, αν δεν παρέλθουν σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής της,

(β) σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο έχει επιδοθεί η ειδοποίηση δεν πληρώσει το εξώδικο πρόστιμο που αναφέρεται σε αυτή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής της, το εξώδικο πρόστιμο αυξάνεται με την προσθήκη σε αυτό ποσού ίσου με το μισό του εν λόγω ποσού.